Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14610 Pràctiques I Obligatòria 6
14612 Pràctiques II Obligatòria 24

 

Pràctiques externes

L’objectiu de les pràctiques externes és que l’estudiant aprengui a desenvolupar les competències i habilitats necessàries per l’exercici de l’advocacia. Les practiques externes s’estructuren en dues assignatures obligatòries: Pràctiques Externes I (6 ECTS) i Pràctiques Externes II (24 ECTS).

L’assignatura Pràctiques Externes I, ubicada al segon semestre del màster, consisteix, fonamentalment, en la realització de simulacions de judicis en l’àmbit dels diversos ordres jurisdiccionals. Així mateix, es preveu la participació de l’estudiantat del màster en les Jornades de simulacions judicials organitzades per l’Escola Judicial.

L’assignatura Pràctiques Externes II, ubicada al tercer semestre del màster, consisteix en la realització de pràctiques en despatxos professionals que el propi estudiant pugui proposar o, en el seu cas, facilitats per l’’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida. En ambdós cassos, el despatx ha de complir els següents requisits: (i) no haver estat objecte de sanció (ii) estar al corrent de pagament de les quotes col·legials. Pel que fa al tutor/a de les pràctiques, ha de tenir un mínim acreditat de 8 anys d’exercici professional.

L’avaluació de les pràctiques es farà amb base en (i) un informe del tutor/a i (ii) una memòria redactada per l’estudiant. Aquests documents han de seguir els models que s’adjunten a continuació:

Informe del tutor/a

Memòria de pràctiques externes

Despatxos professionals col·laboradors