Treball de Fi de Màster

L’objectiu del Treball de Fi de Màster (TFM) és aprofundir en l’estudi d’un tema, tot aplicant les habilitats i els coneixements adquirits al llarg de la titulació. Ateses les característiques del Màster en Advocacia, el TFM ha de consistir, obligatòriament, en un dictamen jurídic.

L’estudiant escollirà l’àmbit temàtic del TFM i desenvoluparà el treball sota la direcció d’un/a tutor/a especialista en l’àmbit jurídic escollit. El/la tutor/a li suggerirà a l’estudiant possibles temes pertanyents a l’àmbit temàtic i, una vegada concretat el tema, l’orientarà en la cerca de normativa, jurisprudència i bibliografia. Es preveu que, donades les característiques de l’objecte del dictamen, el TFM pugui estar codirigit per dos tutors/es pertanyents a àrees de
coneixement diferents.

Vist-i-plau del tutor/a pel dipòsit  .docx

Model de Memòria Final del TFM

. Acta de qualificació del TFM

Normativa