Accés i admissió

Perfil de l'estudiant

De conformitat amb el que disposa l'art. 2.1.a) del reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el reglament de la llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador del tribunals, el perfil d'ingrés al Màster en Advocacia es correspon amb el de Llicenciat/da en Dret, Graduat/da en Dret o un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixi els requeriments establerts a l'article 3 del reial decret 775/2011. Segons aquest precepte, els títols universitaris de grau als quals fa referència la lletra a) de l'article 2 hauran d'acreditar l'adquisició de les següents competències jurídiques:

 1. Conèixer i comprendre els elements, estructura, recursos, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic i interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de cadascun dels diferents ordres jurídics.
 2. Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics, així com la posició jurídica de les persones a les seves relacions amb l'administració i en general amb els poders públics.
 3. Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables a cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els principis i els valors constitucionals:
 4. Interpretar textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar utilitzant els principis jurídics i els valors i principis socials, ètics i deontològics com eines d'anàlisi.
 5. Pronunciarse amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica relativa a las diverses matèries jurídiques.
 6. Resoldre casos pràctics d'acord amb el Dret positiu vigent, el que implica la elaboració prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la selecció i interpretació de la dada de Dret positiu aplicable i l'exposició argumentada de la subsunció.
 7. Manejar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret: redactar de forma ordenada i comprensible documents jurídics. Comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics utilitzant els registres adecuats a cada context.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions per la cerca i obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.), així com eines de treball i comunicació.

Requisits d'admissió

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

D’acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis Universitaris oficials de Graus i Màsters de la Universitat de Lleida, la Llei 34/2006, d’accés a les professions d’advocat i procurador i el Reial Decret 775/2011, pel que s’aprova el reglament de la Llei 34/2006, les vies d’accés al Màster són:

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
 • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

 • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Criteris de selecció

El nombre màxim de places és de 22 estudiants.

Si el nombre d'aspirants a cursar el màster fos superior al nombre de places ofertades, la Comissió d'Estudis del Màster realitzarà un procés de selecció dels alumnes que finalment el cursaran. En aquest procés es valorarà:

 1. La nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta al certificat acadèmic oficial.
 2. En el cas que dos o més alumnes tinguin la mateixa qualificació, es preveu la resolució d'un cas pràctic.

Pel cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de recolzament i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraros o estudis alternatius. Es tindrà, per això, l'assessorament de la unitat UdLxTothom (UdL per a tots), l'objectiu del quals es afavorir la formació superior i promoure la participació de persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat.

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula - curs acadèmic 2024/25

PRIMER TERMINI

- Preinscripcióde l’1 de març al 7 de juliol de 2024

Resolució: 23 de juliol de 2024

- Matrícula: 30 i 31 de juliol de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats):
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d'octubre de 2024

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció:

Màsters amb places vacants després de la preinscripció del primer termini: del 9 de juliol al 1 de setembre de 2024

Màsters amb places vacants després de la matrícula del primer termini: de l'1 d'agost al 1 de setembre de 2024

- Resolució: 17 de setembre de 2024

- Matrícula: 24 i 25 de setembre de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats): 
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d'octubre de 2024

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUI

La preinscripció s’haurà de fer per internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: http://automat.udl.cat