Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Màster a la UdL?

L'objectiu del Master Universitari en Advocacia és la formació de juristes que vulguin exercir la professió d'advocat/a. Així mateix constitueix una de les possibles vies de realització dels cursos de formació i les pràctiques necessaris per poder concórrer a la prova d'avaluació, única i nacional, acreditativa de l'aptitud professional per a l'accés a l'advocacia prevista per la llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l’accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals i el reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel que s'aprova el reglament de la llei 34/2006. De conformitat amb les previsions d’aquestes dues normes, el Master Universitari en Advocacia té una càrrega lectiva de 90 ECTS.

Estructura

El Màster que es proposa es preveu que es realitzi en tres semestres, en atenció tant a la seva càrrega lectiva com al fet que en la reunió del Grup de Treball Ministeris de Justícia i Educació-Universitats- CGAE-CGPTE, celebrada el 19 d'octubre de 2011, es va acordar que els 30 ECTS de pràctiques externes es realitzessin una vegada finalitzats els 60 ECTS corresponents als cursos de formació. Altrament, amb base en el disseny de la prova de capacitació professional per a l'exercici de l'advocacia, única per a tot el territori de l'Estat espanyol, la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida han convingut la següent estructura del Master:

CARÀCTERMÒDULECTSUTMATÈRIAUTECTS
OBLIGATORI DEONTOLOGIA I ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL 9 S1/S2 Deontologia professional S1 3
Normativa col·legial i torn d'ofici S1 3
Organització i gestió del despatx de l'Advocat/a S2 3
OBLIGATORI TÈCNIQUES PER A l'EXERCICI PROFESSIONAL 6 S1 Tècniques d'Informació i Comunicació S1 3
Tècniques auxiliars per a l'exercici de la professió S1 3
OBLIGATORI ASSESORIA I LITIGACIÓ 39 S1/S2 Litigació civil i mercantil S1/S2 15
Litigació contenciosa-administrativa S2 6
Litigació constitucional i internacional S1 3
Litigació penal S1/S2 9
Litigació social S2 6
OBLIGATORI PRÀCTIQUES EXTERNES 30 S2/S3 Pràctiques Externes S2/S3 30
OBLIGATORI TREBALL FINAL DE MÀSTER 6 S3 Treball Final de Màster S3 6

Metodologia

Les activitats formatives que es preveu que duguin a terme els i les estudiants del Màster pivoten sobre dues estratègies fonamentals: el mètode del cas i el mètode expositiu.